Zaznacz stronę

§1 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin programu AKADEMIA KICI KOCI określający zasady prowadzenia programu.
 2. Organizator – Organizatorem programu AKADEMIA KICI KOCI jest Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. Felicjanek 10/ 17 , 31-104 Kraków, REGON 123109658  , NIP 676-247-57-33, KRS 0000508225, działająca na zlecenie Media Rodzina z siedzibą w Poznaniu, ul. Pasieka 24  ,wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS, pod numerem KRS 0000014915.
 1. Program – Program AKADEMIA KICI KOCI  prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Uczestnik Programu – uczestnikami w Programie mogą być nauczyciele występujący w imieniu przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych z całej Polski, zarówno publicznych jak i prywatnych, zwanych dalej „Przedszkolami”.

§2 CELE PROGRAMU

 1. Popularyzacja treści edukacyjnych zgodnych z podstawą programową dla przedszkoli  
 2. Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących relacji rówieśniczych wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych 

§3 CZAS TRWANIA PROGRAMU

 1. Program trwa od 12 października 2021 roku do 30 grudnia 2021 roku. Przez datę zakończenia Programu rozumie się czas, w którym zrealizowane zostaną wszelkie należne Uczestnikom świadczenia, w tym wydanie nagród w Konkursie i wysyłka Certyfikatów.
 2. Rekrutacja do programu trwa od 12 października 2021 roku do 30 listopada 2021 roku. 

§4 ZASADY PROGRAMU

 1. PRZEDMIOT PROGRAMU
  a. W ramach Programu Uczestnicy przeprowadzają zajęcia edukacyjne na podstawie bezpłatnych materiałów dostępnych do pobrania na stronie www.akademiakicikoci.pl.  Materiały edukacyjne dostępne są do pobrania przez zarejestrowanych Uczestników.
  b. Materiały edukacyjne znajdują się na stronie www.akademiakicikoci.pl i będą dostępne od 12 października 2021 roku.
 2. REJESTRACJA W PROGRAMIE:
  a. Warunkiem udziału w Programie jest:
  1. dokonanie rejestracji Uczestnika do udziału w Programie;
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Programu;
  3. akceptacja Regulaminu;
  4. akceptacja polityki prywatności
  5. wyrażenie zgody na przesyłanie informacji przez Organizatora lub Administratora

  b. Rejestracja w programie polega na prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.akademiakicikoci.pl i wysłanie go bezpośrednio ze strony programu.

Formularz zgłoszeniowy zawiera:

i. Pełną nazwę Przedszkola
ii. Adres Przedszkola, tj.: 
1. Ulica
2. Numer budynku
3. Numer lokalu
4. Miasto/Miejscowość
5. Kod pocztowy
iii. Imię i nazwisko Uczestnika koordynującego realizację Programu w danym Przedszkolu
iv. Adres e-mail Uczestnika koordynującego realizację Programu w danym Przedszkolu
v. Liczbę grup dzieci biorących udział w Programie
vi. Liczbę dzieci biorących udział w Programie

 1. REALIZACJA PROGRAMU:
  a. Zarejestrowani Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia Programu na stronie Projektu 
  b. Wszyscy zarejestrowani Uczestnicy mogą:

  i. Wziąć udział w Konkursie dedykowanym zarejestrowanym przedszkolom. Organizator przewiduje jeden Konkurs tematyczny w okresie 12 października 2021 – 30 grudnia 2021 
  ii.Ubiegać się o wysyłkę elektronicznego Certyfikatu za zrealizowany Program. Certyfikaty w formie plików pdf do samodzielnego wydruku są przewidziane dla zarejestrowanych Uczestników 

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie lub elektronicznej na adres biuro@czasdzieci.pl
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia do Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy informowani są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres wskazany w piśmie.
 3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji.
 4. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa CzasDzieci.pl Sp. z O.O. z siedzibą w Krakowie , ul. Felicjanek 10 / 17 , 31-104 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000508225, NIP 6762475733, „Administrator”).
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się mailowo pod adresem: inspektor@czasdzieci.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora.
 2. Dane są przetwarzane w celu:
  a. realizacji Programu, w tym w celach kontaktowych, otrzymania Certyfikatu, wyłonienia laureatów towarzyszącego Programowi Konkursu i przekazania nagród (podstawa prawna: zgoda Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora oraz praw osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  c. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W celu i zakresie niezbędnym do realizacji Programu Administrator może powierzyć lub udostępnić dane osobowe innym podmiotom, które wspomagają organizację Programu, w szczególności współpracownikom Administratora oraz podwykonawcom, czyli podmiotom, z których pomocy Administrator korzysta przy organizacji Programu, Organizatorowi i jego podwykonawcom, firmie księgowej, firmom informatycznym obsługującym jego systemy teleinformatyczne, dostawcy systemów informatycznych, firmom zapewniającym obsługę logistyczną i dostawy, firmom świadczącym usługi pocztowe, agencjom marketingowym wykonującym dla Administratora akcje marketingowe, promocyjne i inne, które mają zawartą z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w zakresie uregulowanym w tej umowie,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż będzie to niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Programu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania lub Administrator dysponuje inną podstawą prawną uprawniającą go do ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 
 5. Uczestnikom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 15-22 RODO:

  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c. prawo do usunięcia danych,
  d. prawo do przenoszenia danych,
  e. prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika,
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnik, w sytuacji uznania, że Jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, nr telefonu 22 531 03 00),
  h. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.)

 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie.
 7. Aby skorzystać z praw określonych w ust. 5 powyżej osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres inspektor@czasdzieci.pl, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (preferowany będzie numer telefonu kontaktowego).

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad realizacji programu nienaruszających podstawowych zasad Programu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników w terminie umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmian w Regulaminie, Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Programie.
 2. Organizator zastrzega, że wszelkie materiały edukacyjne udostępnione Uczestnikom w związku z realizacją Programu są przedmiotem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
 3. Materiały udostępnione przez Organizatora mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Programu. Nie jest dozwolone wykorzystywanie materiałów w innych celach.
 4. Na czas trwania rekrutacji do Programu oraz samego Programu, Organizator udostępnia infolinię e-mailową: akademia.kici.koci@czasdzieci.pl 
 5. Infolinia obsługuje zapytania wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00.